Huurvoorwaarden camper (2024)

1.Reservering

De aanvraag wordt in een definitieve reservering omgezet zodra OKé Camper Verhuur B.V. de aanbetaling heeft ontvangen.

2.Annulering van de huurovereenkomst

Annulering van de huurovereenkomst is mogelijk. Een verzoek hiertoe kan alleen schriftelijk gedaan worden. De annuleringskosten bedragen:

 • tot 3 maanden voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 25% van de totale huursom;
 • tot 2 maanden voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 50% van de totale huursom;
 • tot 1 maand voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 75% van de totale huursom;
 • minder dan 1 maand voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 100% van de totale huursom.

Eventuele omboeking naar familieleden, vrienden, etc. is mogelijk (administratiekosten € 50). Neem hiervoor contact op met OKé Camper Verhuur B.V.

OKé Camper Verhuur B.V. adviseert de huurder een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

3.Bestuurder en identificatie

De aangewezen bestuurder van de huurcamper dient minimaal 24 jaar te zijn. Deze dient een rijbewijs te bezitten dat minimaal 3 jaar in zijn/haar bezit is. Alleen de in de huurovereenkomst aangewezen persoon is gerechtigd de huurcamper te besturen. Huurder gaat akkoord met het feit dat de gegevens van het rijbewijs en paspoort/identiteitsbewijs gebruikt worden voor verificatie en dat een kopie daarvan aan de verzekeringsmaatschappij overlegd kan worden. Indien gewenst kan een extra bestuurder worden toegevoegd aan de verhuurovereenkomst. De kosten hiervan bedragen € 5 per dag per extra bestuurder met een maximum van € 35 per reis.

4.Betalingen en borgsom

De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

 • de aanbetaling van dient binnen 7 dagen na reservering te zijn voldaan op rekening van OKé Camper Verhuur B.V. De huurder ontvangt hiervoor een factuur van OKé Camper Verhuur B.V.;
 • het restant van de huursom alsmede de borg van € 1.000 dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan op rekening van OKé Camper Verhuur B.V. De huurder ontvangt hiervoor een factuur van OKé Camper Verhuur B.V.;
 • na afloop van de verhuurperiode wordt de eindafrekening opgemaakt en wordt het positieve saldo binnen 4 weken terug gestort op rekening van de huurder. Eventuele extra kosten, beschadigingen, vermissingen, bekeuringen, tolgelden, etc. worden met de borg verrekend. De huurder ontvangt hiervoor een (credit) factuur van OKé Camper Verhuur B.V.

Wanneer de betaling niet of niet tijdig op rekening van OKé Camper Verhuur B.V. is bijgeschreven kan de huurovereenkomst eenzijdig worden ontbonden. De huurder blijft verplicht de verschuldigde bedragen te voldoen.

5.Inbegrepen bij de huurprijs

De huurprijs is inclusief het volgende:

 • 215 kilometer per dag (indien de huurder meer kilometers rijd wordt per meer gereden kilometer een vergoeding in rekening gebracht van € 0,50);
 • bij pech of schade tijdens de huurperiode is er recht op pech hulp;
 • een gratis parkeerplaats op het buitenterrein van OKé Camper Verhuur B.V. Het parkeren geschiedt op eigen risico van de huurder en onder achterlating van de sleutels van de auto;
 • een uitgebreide basisinventaris;
 • een volledige technische uitleg en instructie bij het ophalen van de huurcamper;
 • 2 gasflessen (10kg);
 • WA en casco verzekering. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 1.000 per schade-gebeurtenis.

6.Schoonmaak en brandstof

De huurder zorgt dat bij inlevering van de camper het voertuig schoon is (binnen en buiten), het cassettetoilet leeg en omgespoeld is, de schoon- en vuilwatertanks leeg zijn en de basisinventaris is afgewassen.

Wanneer de schoonmaak naar de mening van OKé Camper Verhuur B.V. niet aan de voorwaarden voldoet, zal er een bedrag van € 75 in rekening worden gebracht voor de buiten schoonmaak, € 150 voor de binnen schoonmaak en € 150 voor het reinigen van de toilet.

De huurcamper dient te worden ingeleverd met een volle brandstoftank- en AdBlue tank. Indien OKé Camper Verhuur B.V. dient af te tanken worden de brandstof- en AdBlue kosten verrekend tegen € 2,00 per liter.

7.Niet inbegrepen in de huurprijs

Niet inbegrepen in de huurprijs:

 • verbruikte brandstof;
 • kosten die direct verband houden met het dagelijks gebruik van de huurcamper, onder meer brandstof, reparatie/vervanging van banden, ruitensproeiervloeistof, ruitbreuk (eigen risico), leges, parkeergelden, tolgelden, boetes en gerechtskosten;
 • alle voor OKé Camper Verhuur B.V. ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittenden.

8.Huurperiode

De huurperiode ligt vast in de huurovereenkomst.

Verlenging van de huurperiode is mogelijk na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elk uur dat de camper later dan 10.00 uur wordt ingeleverd, een boete verschuldigd van € 35 per aangevangen uur, vermeerderd met éénmalig € 250. Dit geldt niet indien de huurder aantoont dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.

9.Ophalen en terugbrengen

De huurcamper dient te worden opgehaald op het vooraf gecommuniceerde tijdstip (in de regel 's-middags tussen 12.00 uur en 17.00 uur). Het inleveren van de huurcamper is op het vooraf gecommuniceerde tijdstip (in de regel 's-morgens tot uiterlijk 10.00 uur). Als de huurcamper eerder opgehaald kan worden, wordt de huurder hiervan op de hoogte gesteld.

Voor vertrek met de huurcamper wordt gezamenlijk met de huurder de huurcamper nagekeken op beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen. Bij het terugbrengen van de huurcamper wordt deze controle herhaald en nieuwe beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen worden vastgesteld en vastgelegd. De kosten van eventuele nieuwe beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen worden verrekend met de borg c.q. zijn voor rekening van de huurder.

10.Wanprestatie OKé Camper Verhuur B.V.

OKé Camper Verhuur B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet-tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die OKé Camper Verhuur B.V. niet valt aan te rekenen. Is een en ander echter te wijten aan een nalatigheid van OKé Camper Verhuur B.V., dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250. Indien de huurperiode door niet-tijdige levering wordt bekort met meer dan 48 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. OKé Camper Verhuur B.V. zal in alle gevallen van niet-tijdig leveren, de aan de huurder toekomende bedragen terugbetalen. Indien OKé Camper Verhuur B.V. niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren.

11.Pech hulp en reparatie bij defect of schade

Indien zich onverhoopt een mechanisch defect voordoet kan de reparatie tot € 150 zonder voorgaande toestemming van OKé Camper Verhuur B.V. worden uitgevoerd (uitsluitend bij een merk dealer). Bij reparaties of vervangingen boven € 150 is de huurder verplicht vooraf toestemming te vragen aan OKé Camper Verhuur B.V. Het gegeven advies van OKé Camper Verhuur B.V. is bindend. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na het overleggen van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van OKé Camper Verhuur B.V.) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed.

Huurder kan geen aanspraak maken op restitutie in verband met wachttijden en/of omrijden.

12.Verzekering en eigen risico

De huurcampers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en casco schade. De verzekeringspremie is geheel bij de huurprijs inbegrepen en een internationaal verzekeringsbewijs is met de autopapieren in de huurcamper aanwezig. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade gebeurtenis. De door de verzekering niet-gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet-bevoegde personen enzovoort, is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en/of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. OKé Camper Verhuur B.V. is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder.

Bij schade of pech dient u direct contact op te nemen met OKé Camper Verhuur B.V. of, indien niet bereikbaar, de alarmcentrale. Indien reparatie niet mogelijk is, of langer duurt dan 4 werkdagen, bestaat recht op een vervangende huurcamper. Het recht op deze vervangende huurcamper eindigt uiterlijk op het moment dat het voertuig met pech of schade gerepareerd is of aan het einde van de oorspronkelijke huurperiode. Bij de huurcamper is een Europees schadeformulier aanwezig welke in geval van schade volledig ingevuld (beide zijden) en ondertekend overlegd moet kunnen worden aan de verhuurder.

13.Gebruik van de camper

Huurder dient de huurcamper met goed huisvaderschap te behandelen en te verzorgen. Roken in de huurcamper is niet toegestaan. (Huis)dieren zijn in de huurcamper niet toegestaan tenzij dit vooraf door de verhuurder is geaccordeerd. Bij het toch meenemen van huisdieren of roken in de huurcamper rekent OKé Camper Verhuur B.V. € 250 schoonmaakkosten. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die voor het besturen van de huurcamper vereist is. Onderverhuur van de huurcamper is niet toegestaan. Schade of defecten in welke vorm ook dienen direct te worden doorgegeven aan OKé Camper Verhuur B.V. Tijdens de verhuurperiode is de huurder verplicht regelmatig het koelvloeistof en motorolie peil en de bandenspanning te controleren.

14.Bestemmingen

Alle landen welke vermeld zijn op de groene kaart mogen worden bezocht met uitzondering van die landen waarvoor een negatief reisadvies geldt, Turkije, Marokko, Tunesië, Wit Rusland, Rusland, Iran en Israel. Alle aanwijzingen van locale autoriteiten dienen direct te worden opgevolgd. Eventuele schade ontstaan door het niet opvolgen van deze aanwijzigingen zijn voor risico en rekening van de huurder.

15.Aanvullende bepaling

In de winterperiode (oktober tot maart) gelden afwijkende verhuurvoorwaarden. Vraag hiernaar bij OKé Camper Verhuur B.V.

Terschuur / Harderwijk, januari 2024.

arrow

Meer informatie?

Scroll naar boven