Huurvoorwaarden e-Step (2022)

Algemene voorwaarden 2022  - e-STEPrent

Artikel 1 Bepaling van de huurprijs

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief, zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

Artikel 2 Verlenging van de huur

Huurder is verplicht de e-step uiterlijk op de dag, plaats en tijdstip, dat de overeenkomst eindigt terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door bemiddelaar is toegestaan.

Artikel 3 Overschrijding van de huur

Indien de e-step niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de bemiddelaar is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de e-step, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 10,- onverminderd de eventuele door de bemiddelaar verder te lijden schade en de te maken kosten.

Artikel 4 Afrekening huurbedrag

De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Een gehele of gedeeltelijke voor-uitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Indien de vordering van de verhuurder desondanks niet op het overeengekomen tijdstip wordt betaald is hij gerechtigd deze te verhogen met een rente van 1 % per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voor-waarde waaronder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van de huurder tot betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na inlevering van de e-step in, of na verval van enige huurtermijn, terwijl de verhuurder daarnaast tevens gerechtigd is om, indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft, het verschuldigde bedrag te verhogen met incassogerechts- en andere innings-kosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte nader te specificeren buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Kosten tijdens huurtijd

Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt zijn kosten aan het gebruik van de e-step verbonden, zoals stroomverbruik, stalling, wassen e.d. voor rekening van de huurder.

Artikel 6 Gebruik e-step

Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde huurder mag de e-step gebruiken. Het doorverhuren van de e-step is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Huurder dient ervoor te zorgen dat de e-step op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt uitsluitend op de verharde weg en dat voor over-belasting en beschadiging wordt gewaakt. De huurder die genoemd is in de huurovereenkomst dient te allen tijde de kennis en de noodzakelijke lichamelijke en geestelijk gesteldheid te bezitten, die voor het goed besturen vereist is. Het is niet toegestaan de e-step te bezigen voor het vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten. De huurder dient ervoor te zorgen dat, voor zover van toepassing, geregeld de bandenspanning wordt gecontroleerd en op peil wordt gehouden en dat de e-step tijdig geladen wordt (overeenkomstig de gemaakte afspraken in de huur-overeenkomst en de specificaties van de betreffende e-step).

Artikel 7 Reparaties en onderhoudsbeurten

De kosten van onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van de verhuurder. De kosten van vervanging van banden die niet het gevolg zijn van normale slijtage komen voor rekening van huurder. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden dienen door het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd.

Artikel 8 Uitrusting e-step

Alvorens huurder de e-step gaat gebruiken, dient hij na te gaan of de opgegeven uitrustingsstukken aanwezig zijn en hiervan aantekening is gemaakt op de huurovereenkomst. Eventueel aanwezige schade aan de e-step dient op de huurovereenkomst te worden aangetekend. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door gebruik tijdens de huurperiode. Huurder is verplicht de waarde van niet teruggegeven onderdelen en accessoires bij het terugbrengen van de e-step te vergoeden. Huurder is gehouden de e-step in goede staat bij de bemiddelaar terug te bezorgen.

Artikel 9 Schade

Voor rekening van huurder blijft te allen tijde de kosten van de schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 6, schade ontstaan wanneer de bestuurder van de e-step ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moet worden geacht de e-step naar behoren te besturen of schade ontstaan door opzettelijk handelen van de huurder/bestuurder.

De verhuurder staat garant dat de e-step op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende e-step, is huurder verplicht de bemiddelaar hiervan in kennis te stellen en daarna de instructies van de bemiddelaar op te volgen.

Artikel 10 Schade van de huurder

Huurder heeft, indien verder rijden met de gehuurde e-step onmogelijk is, ten gevolge van een defect aan de e-step dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, recht op terugvordering van de huurprijs vanaf de periode waarop het gebruik van de e-step niet meer mogelijk is. In alle andere gevallen, waarbij verder rijden onmogelijk is, heeft de huurder geen recht op vergoeden van kosten en schade of vervangend vervoer. Voor schade aan de lading, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk, evenmin als voor andere gevolg schade.

Artikel 11 Bedrijfsschade

De huurder is aansprakelijk voor de door de verhuurder te lijden bedrijfsschade, voor zover deze schade geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de huurder/bestuurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met evenwel met 10% wegens besparing van de verhuurder drukkende kosten en lasten.

Artikel 12 Vrijwaring verhuurder

De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van opzittenden of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes, die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of opzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door verhuurder verschuldigde boeten en/of schadevergoeding een gevolg is van een defect aan de e-step dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 13 Waarborgsom/reserveringsvergoeding

De waarborgsom/reserveringsvergoeding strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huur-overeenkomst ter beschikking gestelde e-step. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

Artikel 14 Ontbinding van de huur

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de e-step te stellen, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatele-stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder, bij vordering van overheidswege van de desbetreffende verhuurde e-step, dan wel bij beslag op deze e-step, of indien zich tussentijds omstandigheden voor-doen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om de e-step te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van de e-step te stellen. In het geval de e-step door de verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

Artikel 15 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 16 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

arrow

Meer informatie?

Scroll naar top